Inleiding

Yakult Belgium S.A. / N.V is gevoelig voor privacykwesties omtrent het gebruik van klantgegevens. De bescherming van privacy is zeer belangrijk voor ons. De momenten waarop Yakult gegevens verzamelt en gebruikt zijn specifiek omschreven in deze privacyverklaring, waarbij we rekening hebben gehouden met de beginselen van de EU Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Yakult uw persoonsgegevens verwerkt in verband met de diensten (“Diensten”) die we aan u leveren. Deze Diensten omvatten:

 • Onze Yakult-websites;
 • Alle (mobiele) sites, applicaties, widgets en overige (mobiele) interactieve functies;
 • Andere diensten die wij in verband met de bovengenoemde twee punten kunnen leveren, zoals bonusprogramma’s die via onze officiële sociale mediapagina’s en door ons verstuurde HTML-geformatteerde e-mailberichten kunnen worden aangeboden.

Deze verklaring beschrijft ook de rechten die u heeft voor wat betreft het door Yakult verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft betreffende deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de in deze verklaring opgenomen contactgegevens. Lees deze verklaring zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze diensten.

Verantwoordelijke partijen

De verantwoordelijken voor het verwerken van uw persoonsgegevens (wat inhoudt de hiervoor verantwoordelijke partijen) zijn: Yakult Belgium S.A. / N.V en Yakult Europe B.V. (tezamen ‘wij’ of ‘Yakult’). Yakult Belgium S.A. / N.V is gevestigd te The Crescent, Lennikse Baan 451, BRUSSELS, 1070. Yakult Europe B.V. is gevestigd te Almere, Nederland, aan de Schutsluisweg 1 (1332 EN).

Yakult Belgium S.A. / N.V is uw eerste aanspreekpunt voor privacy- en gegevensbeschermingszaken. Yakult Europe voorziet in de centrale gegevensverwerking voor alle Yakult EU-entiteiten en zal Yakult Belgium S.A. / N.V, waar nodig, bijstaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Afhankelijk van de dienst, kunnen we u vragen de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Naam, adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Consumptiepatronen
 • Aanspreking
 • Levensstijlroutine (bijv. ontbijtgewoontes)
 • Postcode
 • Gezinssamenstelling
 • Hobby’s / interesses

We zullen de volgende persoonsgegevens uit uw gebruik van onze diensten afleiden (met uw toestemming indien vereist):

 • IP-adres
 • Persoonlijke kenmerken, zoals hobby’s en interesses, locatie
 • Online gedrag wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld of u op inhoud klikt of niet of op items die betrekking hebben op Yakult e-mails / nieuwsbrief
 • Het soort mobiele apparaat (computer, laptop, smartphone)

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • We verzamelen persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor meer informatie, nieuws en evenementen van Yakult of een aankoop doet. Bepaalde informatie is altijd vereist wanneer u zich aanmeldt, bijvoorbeeld de gegevens die we nodig hebben om contact met u op te nemen, zoals uw e-mailadres en naam en land of de gegevens die we nodig hebben om te verifiëren of u kunt deelnemen aan een wedstrijd. Deze verplichte velden zijn de minimale gegevens die we van u nodig hebben om u de gewenste diensten te kunnen verlenen. Andere persoonsgegevens die wij u vragen vrijwillig te geven zijn: aanspreking of hobby’s en activiteiten waarin u bent geïnteresseerd. Die persoonsgegevens worden meestal toegevoegd aan uw profiel.
 • Bij interactie op Facebook of andere sociale media-accounts bekijken we de gegevens van uw sociale accounts die voor ons zichtbaar zijn.
 • Ook kunnen we offline persoonsgegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze klantenservice belt.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van mensen waarmee u bevriend bent of anderszins bent verbonden op sociale mediaplatforms

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder beschrijven we waarom en hoe we uw persoonsgegevens meestal verwerken. Wanneer wij andere doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens hebben, zullen wij u hier separaat over informeren.

 • We gebruiken uw persoonsgegevens om u klantenservice te verlenen, zoals het reageren op informatieverzoeken en klachten, alsmede om aan uw verzoeken te voldoen, zoals het reageren op uw vragen en commentaar. Op deze manier kunnen we van uw klachten leren en u zo veel mogelijk helpen. We beschermen uw rechten door de gegevens die we van u verzamelen voor dat doel en de bewaartermijn van deze persoonsgegevens te beperken.
 • We gebruiken uw contactgegevens om u administratieve informatie te versturen, zoals wijzigingen op deze privacyverklaring.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen laten deelnemen aan onze promoties, wedstrijden en beloningsprogramma’s, deze programma’s te beheren en beloningen of prijzen te verwerken. Op deze manier houden we u als klant betrokken bij Yakult en haar activiteiten. We beschermen uw rechten door u op de hoogte te stellen van het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid u hiervoor af te melden, indien u dat wenst.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om uw reservering voor het bezoeken van evenementen van Yakult te bevestigen, met u te communiceren inzake uw reservering en aanverwante klantenservice aan u te verlenen.
 • Met uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens om u betrokken en op de hoogte te houden bij en van de producten en diensten van Yakult (direct marketing), op u afgestemd(e) nieuws, informatie-updates en aankondigingen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd te sturen via onze marketingcommunicatie, u promoties te sturen en u uit te nodigen om deel te nemen aan onze speciale programma’s of plaatselijke evenementen. Voor zover wettelijk is toegestaan, nemen we contact met u op via e-mail, telefoon, SMS, post of sociale media. We beschermen uw rechten door u op de hoogte te houden van onze activiteiten in dit kader en door u de kans te geven zich af te melden telkens wanneer we met u communiceren.
 • Bij interactie via sociale media vragen we de gegevens van uw sociale mediaprofiel op die voor ons zichtbaar zijn, en verzamelen we deze gegevens om inzicht in onze klanten te krijgen.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden, zoals marktonderzoek, verbetering van onze diensten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het afstemmen van website-ervaring en -inhoud op uw activiteiten op de websites in het verleden. Waar mogelijk zullen we gebruikmaken van algemeen verzamelde/anonieme gegevens voor deze zakelijke doeleinden.
 • Informatie over profileringNaast de in deze alinea beschreven gebruiksdoeleinden, gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor het opbouwen van uw profiel. Wanneer zulke gegevens voor ons beschikbaar zijn, zal uw profiel bestaan uit uw aanspreking, leeftijd, openingsratio en klikratio, onderwerpen waarop is geklikt, deelname aan activiteiten, soort activiteiten waaraan is deelgenomen en andere gegevens die u ons via marketingcommunicatie of consumentenonderzoek heeft verstrekt. We gebruiken dit profiel om u beter te kunnen informeren over de producten en diensten van Yakult, bijvoorbeeld wanneer de website die u bekijkt of de nieuwsbrief die u ontvangt op basis van uw interesses is aangepast. Indien u niet wenst dat wij uw profiel opbouwen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@yakult.be.De gevallen waarin we andere partijen uw persoonsgegevens verstrekkenWe kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens verstrekken:
  • onze derde dienstverleners, zoals onze Customer Relationship Management-dienstverlener, gegevensverwerkers en andere dienstverleners op het gebied van marktonderzoek en informatietechnologie (bijv. onze e-maildienst);
  • derden met wie wij samenwerken voor onze evenementen, wedstrijden of andere activiteiten;

  Onder deze doorgiften zijn mede begrepen de doorgifte van persoonsgegevens aan andere landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen beschermingsniveau voor persoonsgegevens hanteren dat gelijk is aan dat van de EU. Yakult zal ervoor zorgen dat deze doorgiften op passende waarborgen zijn gebaseerd, waaronder mede begrepen het gebruik van EU Modelbepalingen, om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. U kunt een kopie van deze waarborgen aanvragen via de contactgegevens onder ‘Uw rechten’.

  We zullen uw gegevens niet met derden delen tenzij Yakult om een specifiek legitiem zakelijke reden opdracht geeft aan een derde om werkzaamheden met gebruik van uw gegevens voor Yakult uit te voeren.

   

Bewaartermijnen

 • We bewaren de persoonsgegevens die we in verband met uw vragen, klachten en aanvragen verkrijgen gedurende een periode van 3 maanden nadat wij uw vraag, klacht of aanvraag volledig hebben afgehandeld, zodat we kunnen nagaan of wij u voldoende hebben geholpen en u niet meer informatie of hulp nodig heeft. In afwijking daarvan, bewaren we uw naam en e-mailadres gedurende 1 jaar na een klacht om valse of kwaadwillige klachten te behandelen. Na deze termijnen zullen we de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier heeft verstrekt verwijderen, tenzij we deze persoonsgegevens volgens de fiscale wetgeving langer moeten bewaren.
 • Tenzij u toestemming heeft gegeven voor nieuws, evenementen en informatie in de toekomst, bewaren we de persoonsgegevens die we van u hebben verkregen in verband met promoties en wedstrijden gedurende de duur van die activiteit en 3 maanden daarna om eventuele vragen en openstaande punten te kunnen behandelen. Daarna zullen we uw persoonsgegevens die verband houden met die activiteit verwijderen, behalve de financiële gegevens inzake vergoedingen, die we zullen bewaren voor zo lang dat nodig is volgens de fiscale wetgeving.
 • Tenzij u toestemming heeft gegeven voor nieuws, evenementen en informatie in de toekomst, bewaren we de persoonsgegevens die we van u hebben verkregen in verband met online aankopen gedurende een periode van 3 maanden na uw laatste aankoop, tenzij de fiscale wetgeving vereist dat we uw persoonsgegevens langer bewaren. In zulke gevallen bewaren we dergelijke relevante persoonsgegevens gedurende de tijd die volgens de toepasbare fiscale wetgeving is vereist.
 • We zullen uw profiel gedurende 24 maanden na uw laatste activiteit bij ons bewaren, aangezien we denken dat uw activiteit bij ons aangeeft dat u nog steeds bent geïnteresseerd in het ontvangen van onze berichten die op uw interesses zijn afgestemd. We meten uw laatste activiteit door: na te gaan of u onze nieuwsbrieven of andere digitale berichten wel of niet opent, op welke links u klikt en of u zich wel of niet inschrijft voor onze promoties of wedstrijden.

Uw rechten

 • U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
  • U heeft het recht van toegang op uw persoonsgegevens zoals deze door Yakult worden verwerkt. Dit houdt in dat Yakult u informatie zal verstrekken over de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, de doelstellingen voor verwerking, de bewaartermijnen en de categorieën van derde ontvangers.
  • Ook heeft u het recht op het laten rectificeren of wissen van uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen, het recht om de verwerking te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (bijv. afmelden of uitschrijven).
  • U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Uw intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van het verwerken van uw persoonsgegevens door Yakult, welke verwerking was gebaseerd op de toestemming die vóór de intrekking is verleend.
  • Op uw verzoek verstrekt Yakult een kopie van de persoonsgegevens die u aan Yakult heeft gegeven in een algemeen machineleesbaar formaat (portabiliteit).

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@yakult.be. Naar aanleiding van uw verzoek kunnen we u om aanvullende informatie vragen voor het verifiëren van uw identiteit, zoals een foto ID, zodat we zeker weten dat we de privacy van een ander persoon niet schenden en om uw verzoek op efficiënte wijze te kunnen afhandelen. Alle documenten voor het controleren van uw identiteit worden daarna op veilige wijze verwijderd.

  Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen op deze privacyverklaring

De website en diensten van Yakult kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Daarom kan het voorkomen dat Yakult deze verklaring moet wijzigen of informatie moet toevoegen. We zullen ervoor zorgen dat we duidelijk op onze website aangeven wanneer onze privacyverklaring is gewijzigd. In geval van substantiële wijzigingen, zullen we u via de contactgegevens die we in ons bezit hebben informeren over onze nieuwe privacyverklaring.

Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze website. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze verklaring https://www.yakult.be/cookies/.

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Yakult Belgium S.A. / N.V. De informatie die via deze website wordt verstrekt is slechts bedoeld voor inwoners van België. Niemand mag zich baseren op de informatie op deze website en op beschikbare informatie die nog niet relevant is voor andere landen of gebieden, of hier gevolg aan geven.